PRAVILA NAGRADNE IGRE

„ZA MALIŠANE PRAKTIČNO, ZA MAME FANTASTIČNO. HIPP VELIKA NAGRADNA IGRA”

 

Broj:   650-1/2024

Datum: 04.06.2024. godine

 

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradnu igru organizira ATACO-TRGOVINA I ZASTUPANJA d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava L4, P.P. 25, 88 101 Mostar. Identifikacijski broj: 4227039510005, PDV broj: 227039510005. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnoj igri dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja. 

 

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNE IGRE

 

Član 2.

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije branda HiPP  Društva HiPP GmbH & Co. Export KG. Nagradna igra počinje 04.07.2024. godine u 00:00 sati i traje do 04.08.2024. godine u 23:59 sati. Mjesto promocije nagradne igre su sve DM trgovine koje se nalaze na teritoriju Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH i u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti traženi proizvodi kao i promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagrandoj igri.

 

NAZIV NAGRADNE IGRE

 

Član 3.

Nagradna igra organizira se pod nazivom: „ZA MALIŠANE PRAKTIČNO, ZA MAME FANTASTIČNO. HIPP VELIKA NAGRADNA IGRA”.

 

FOND NAGRADA

 

Član 4.

*Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi nastala kao posljedica nakon preuzimanja ili korištenja nagrade. 

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 1.646,05 KM (slovima jednuhiljadušeststotinačetrdesetšest i 05/100 konvertibilne marke) sa uračunatim PDV-om.

PRAVO SUDJELOVANJA

 

Član 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH, koje obave kupovinu traženog proizvoda (član 6., Pravila) osim zaposlenika Organizatora i svih kompanija angažiranih u ovoj nagradnoj igri , te članova njihove uže obitelji ( roditelji, supružnik, vanbračni drug, djeca, sestre, braća).

Maloljetne osobe i osobe pod starateljstvom imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba pod starateljstvom, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj. Sudjelovanje u nagradnoj igri je dopušteno samo u svoje ime.

 

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

 

Član 6.

Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je kupovinom bilo kojeg HiPP i BEBIVITA proizvoda uvoznika ATACO d.o.o. Mostar osim mliječnih formula, u svim DM trgovinama u kojima se proizvodi nalaze u minimalnoj vrijednosti od 10,00 KM (deset konvertibilnihmaraka) na jednom računu i u vremenu trajanja nagradne igre. 

Sudionici nagradne igre, nakon kupovine traženih proizvoda moraju posjetiti web stranicu www.hipp.ba i upisati tražene osobne podatke (ime, prezime, adresa (prebivalište/boravište), broj telefona, e-mail i broj računa). Sustav automatski sprječava unošenje istih brojeva računa na web stranicu više puta. 

Jedan sudionik može u ovoj nagradnoj igri osvojiti samo jednu nagradu iz nagradnog fonda.

Račun kao dokaz o kupovini HiPP proizvoda je potrebno sačuvati jer će se nagrade moći preuzimati samo uz predočavanje dobitnog računa. U nagradnoj igri ulaze samo računi kupljeni u vremena trajanja nagradne igre.

Sudionici koji prekrše uvjete sudjelovanja organizator može u bilo kojem trenutku isključiti iz nagradne igre.

 

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA


  Član 7.

Izvlačenje dobitnika će se održati dana 05.08.2024. godine, u 12:00 sati, u prostorijama Organizatora. Sve dodatne informacije ili poteškoće s prijavom putem weba učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške e-maila: office@amadis.ba.

Objava svih dobitnika bit će izvršena u roku od 8 dana od dana izvlačenja, na web stranici www.hipp.ba i to nakon što Organizator napravi verifikaciju i finalne spiskove.

 

Član 8.

Izvlačenje se se vršiti od strane tročlane komisije imenovane od strane Organizatora uz pomoć kompjuterskog softvera na način da će se od strane imenovane komisije klikom nasumično odrediti dobitnici. O tijeku nagradne igre i o izvlačenju dobitnika vodit će se zapisnik koji će sadržavati sve elemente propisane članom 12. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara. 

Komisija će provjeriti da li je potencijalni dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. Softver će izvući i 2 rezervna dobitnika za svaku nagradu i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu ili u slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, Organizator će se obratiti rezervnom dobitniku, po redosljedu kako su izvučeni, ukoliko se izvučenom dobitniku nagrada ne mogne uručiti ili ukoliko postoje drugi razlozi navedeni u ovim pravilima koji sprečavaju dojelu nagrada

 

Član 9.

Nakon izvlačenja od potencijalnog dobitnika nagrade će se tražiti da predoči Organizatoru ili ovlaštenoj osobi organizatora, potvrdu o kupovini ( račun ) na uvid da bi se potvrdilo da su ispunjeni uslovi za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri i da je kupovina obavljena tokom trajanja nagradne igre. Organizator ili ovlaštena osoba od strane Organizatora dužan je najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti potencijalnog dobitnika o osvojenoj nagradi. Potencijalni dobitnici su dužni dostaviti sve tražene podatke u roku od 3 dana od momenta dobivanja obavijesti o potencijalnom dobitku. Nakon potvrde ispravnosti svih podataka, Organizator ili ovlaštena osoba organizatora obavještava da su dobitnici nagrada. Forografija račun i podatci će se na zahtjev Organizatora ili ovlaštene osobe organizatora dostaviti putem platforme Whats app ili Viber na broj 063/676-606 ili na e-mail office@amadis.ba. Ako su potencijalni dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netočne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti, i/ili ne dostave podatke u roku i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima. U slučaju neispunjavanja uvjeta postupa se po pravilima vezanim za rezervne dobitnike.

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnici pristaju i slažu se da o osvajanju nagrade budu obaviješteni putem poruke i web stranice: www.hipp.ba, a moguće je da se isti dobitnici objave i na društvenim mrežama koje vodi Organizator i to nakon što Organizator napravi verifikaciju i finalne spiskove.

 

KAKO PREUZETI NAGRADE?

 

Član 10.

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno je dostaviti osobne podatke (ime i prezime, adresa, grad i jedinstveni matični broj (ako je taj podatak potreban zbog plaćanja poreza na dohodak)) putem e-mail adrese office@amadis.ba ili putem platforme Whats app ili Viber na broj 063/676-606. Navedeni podaci su organizatoru potrebni radi identificiranja dobitnika, objave dobitnika i reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa (jedinstveni matični broj). Dobitnici će preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi i to ako dostavi sve potrebne podatke koje traži organizator. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan kuriru brze pošte dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja. Ako se nagrada ne može isporučiti dobitniku u gore navedenom roku, Organizator je dužan postupiti sukladno članu 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

   Član 11.

Navedeni podaci iz člana 10. ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i eventualnog  reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa. Ne postoji obveza da se Organizatoru dostave osobni podatci, međutim, ako podaci nisu dostupni, sudjelovanje u nagradnoj igri se ne može održati.

 

POVJERLJIVOST

 

Član 12.

Organizator, pružatelj tehničke podrške će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

 

Član 13.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u bazu podataka  Organizatoroa, Pružatelj tehničke podrške i Vlasnika branda, a sve u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri, procesa izvlačenja dobitnika i podjele nagrada istima. 

 

Član 14.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora  koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu potreba ove nagradne igre. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.

 

Član 15.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (nagradna igra, podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu se moraju proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

 

  1. Amadis d.o.o. Široki Brijeg, Fra Didaka Buntića b.b., 88 220 Široki Brijeg, pružatelj tehničke podrške,
  2. HiPP GmbH & Co. Export KG,  Theresienthalstrasse  68, A-4810 Gmunden, Austrija,  vlasnik branda.

 

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI 

 

Član 16.

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

 

PUBLICITET i OBJAVA IMENA DOBITNIKA

 

Član 17. 

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad stanovanja mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

 

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE 

 

Član 18. 

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Federacije BiH, po dobivanju suglasnosti od strane Federalnog  ministarstva financija, te na web stranici www.hipp.ba.

 

POREZI

                           

                                                                             Član 19.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak FBiH.

 

ODGOVORNOST

 

  Član 20.

Organizator preuzima odgovornost da pravovremeno i tačno informira učesnika u nagradnoj igri o njegovim pravima i obavezama kod preuzimanja nagrada.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost Organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost Organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati ​​i na osobnu odgovornost Radnika, predstavnika i zamjenika zastupnika Organizatora. 

Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom. 

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

 

Član 21. 

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.       

 

U SLUČAJU SPORA

 

Član 22.

Sve žalbe, prigovore i reklamacije rješava organizator nagradne igre. 

U slučaju opravdanih pritužbi, organizator se obavezuje da će ih otkloniti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti učesnika.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Općinski sud u Mostaru. 

 

Za  ATACO d.o.o. Mostar

Miro Musa

Direktor                          
 

_______